اصطلاحات, کاراته

اصطلاحات کاراته

اصطلاحات کاراته یا (Karate Terms) بخش مهمی از ورزش رزمی کاراته و به خصوص حرکات کاراته هستند چراکه باید هر رزمیکاری برای اجرا و انجام حرکات خود در کاراته دید باز و روشنی داشته باشد تا بتواند آنرا به خوبی تجزیه و تحلیل کند و بتواند در مواقع خاص آنها استفاده کند. در واقع بسیاری اصطلاحات ابتدایی کاراته این کمک را به شما میکند تا    بتوانید به خوبی آنها را تلفظ کنید و معانی انها را به خوبی درک کنید.

 

  کارا = خالی

  ته = دست

  کاراته = دست خالی(مبارزه با دست خالی یا بدون سلاح)

  کاراته کا = هنرجوی کاراته

  کاراته دو = هنرجوی کاراته

  شوتوکان = یکی از چهار سبک اصلی کاراته

  شیتوریو  = یکی از چهار سبک اصلی کاراته

   وادوریو = یکی از چهار سبک اصلی کاراته

  گوجوریو = یکی از چهار سبک اصلی کاراته

  سمپای = ارشد کلاس

  دوجو = محل تمرین

  شومن = روبرو(جایگاه)

  ری =تعظیم(احترام در مقابل استاد،کلاس و یکدیگر)

  یوی = آماده

  هاجیمه = شروع  

  یامه = تمام کنید

  زارای = تعظیم نشسته

  کی ری = تعطیم معمولی

  گی =لباس کاراته

  اُبی =کمربند کاراته

  اوچی = دورانی

  سن سی=استا د

  سی زا = بنشینید

  هی گی ته = دست عکس العمل

  تسوکی = مستقیم

  شوتو = تیغه دست

  تی شو = کف دست

  هی شو = پشت دست

  هی تو = لبه داخلی دست(باز)

  اورا کن= پشت  مشت

  کین = بیضه

  سیکن = جلوی مشت

  امپی = آرنج

  هیزا = زانو

  جودان = بالا بدن  

  چودان = وسط بدن

  گدان = پایین بدن

  مای = جلو

  یوکو = پهلو

  اوشیرو = پشت

  ماواشی = دورانی

  توبی = پرش

  ماواته = برگشت

  آشی = پا 

  ته = دست

  میگی = راست

  هیداری = چپ

  گامائه = راست

  هارا = شکم

  کیو = کلاس

  دان = درجه

  گو = سفت-سخت

  جو = نرم

  ریو = روش

  گوجوریو = روش نرم و سخت

  ریو=هر دو

 قانون گوجوریو = این قانون را بایستی در کلیه ی تکنیک ها رعایت کرد بدین   منوال که در هنگام زدن ضربه در شروع و در مسیر ضربه ضربه زننده در حال   استراحت بوده و در لحظه ی اصابت ماهیچه ها سخت و نیرو کاملا”به حریف منتقل می شود در غیر ای صورت ضربات بسیار کند و یا بسیار ضعیف زده می شوند.

  گونوسن = دفاع حمله است یعنی دفاع به قدری قوی باشد که عضو حریف حمله ور را از کار بیندازدو فاصله ی بین دفاع و ضربه به قدری نزدیک است که به مانند یک ضربه به نظر آید که این حالن را می توان در اثر تمرینات بدان دست یافت.

  ریو کن=هر دو مشت

  موروتو شوتو سوتو اوچی= ضربه با لبه ی هر دو دست

  هیجی آته= ضربه آرنج

  تسوکس وازا = تکنیک های ضربات مستقیم دست

  جون زوکی=ضربه مشت مستقیم

  مائه ته زوکی= مشت مستقیم موافق

گیاکو زوکی= مشت مستقیم مخالف

  مائه ته اوی زوکی= مشت مستقیم موافق در حال حرکت

  گیاکو اوی زوکی=مشت مستقیم مخالف در حال حرکت

  سیکن اورا تسوکی = ضربه وارونه سیکن

  تاته زوکی=ضربه با سیکن به صورت عمود

  موروتو تسوکی = ضربه با مشت هر دو دست

  توبی کومی تسوکی = ضربه پیستونی سیکن با پرش به جلوجون تسوکی نوتسو کومی = ضربه مشت با حرکت پای جلوو در این حرکت پای عقب حرکتی ندارد

  توهو = منقار

  توهو اوچی = ضربه با نوک کلیه ی انگشتان

  کی کو = دهان ببر

  کی کو اوچی = ضربه با قسمت داخلی انگشت سبابه و شست(این تکنیک بیشتر به ناحیه ی گردن حریف وارد می شود)

  موروتوتاته زوکی=دو مشت مستقیم افقی

  هیراکن زوکی= ضربه مستقیم با بند انگشتان

  تیشو زوکی= ضربه مستقیم با پاشنه دست

  سیکن مواشی زوکی= مشت دورانی از خارج به داخل

  اوتوشی تتسویی اوچی= ضربه چکشی با لبه ی خارجی دست به صورت مشت شده

  هایتو سوتو اوچی= ضربه با لبه ی داخلی دست از خارج به داخل

  سیکن گیاکو زوکی= ضربه با دست مخالف

  اوکه = دفاع

  شوتو اوکه = دفاع با لبه دست از داخل به خارج

  اوده اوکه = دفاع با ساعد از داخل به خارج

  آگه = بالا رونده

  جودان آگه اوکه = دفاع بالا رونده

  جوجی = ضربدری

جوجی جودان اوکه = دفاع ضربدری از بالای بدن

  جوجی گدان اوکه = دفاع ضربدری از پایین بدن

 جودان(گدان) جوجی اوکه تنشو = دفاعضربدری از بالا (پایین )بدن همراه با    گرفتن

  کاکی واکه = باز کننده

  کاکی واکه اوکه = دفاع باز کننده

  موروتو = دو دستی

  موروتو اوکه = دفاع دو دستی

  سوکویی = کشیدن

  سوکویی اوکه = دفاع کششی

  داچی = ایستادن

  موسوبی داچی = ایستادن آزاد

  هیکو داچی = ایستادن آزاد

  هیسوکو داچی = ایستادن رسمی

  موسوبی داچی = ایستادن رسمی

  ذنکوتسو داچی = ایستادن متمایل به جلو

  کوکوتسو داچی = ایستادن متمایل به عقب

  نکوآشی داچی = ایستادن پا گربه ای

  کیبا داچی = ایستادن اسب سواری

  فودوداچی = کیبا داچی متمایل به 45 درجه

  سیوچین داچی = کیبا داچی متمایل به 45 درجه

  سیوچین داچی = کیبا داچی متمایل به 45 درجه

  شیکو داچی = کیبا داچی در حالت انگشتان پا متمایا به خارج

  سانچین داچی = ایستادن ساعت شنی

  هانگتسو داچی = ایستادن هلالی شکل

  تسوری آشی داچی = ایستادن پالک لکی

  ایپان = یک ضربه

  ایپان کومیته = مبارزه یک ضربه ای

  نیهان = دو ضربه

  نیهان کومیته = مبارزه دو ضربه ای(در این مبارزه حمله کننده با دو ضربه قراردادی اقدام به زدن ضربه کرده و دفاع کننده نیز با دو دفاع ضربات حریف را دفاع می کند و اقدام به ضربه می کند.

  سمبان =  سه ضربه

  سمبان کومیته = مبارزه سه ضربه ای

  جی یو = آزاد

  جی یو کومیته = مبارزه آزاد

  کاتا = فرم – قالب

 

 

  موروته زوکی= ضربه با دو مشت

  گری = پا

  هی سو کو= روی پا

  کوشی = سینه پا

  کاکاتو = پاشنه پا

  سوکوتو = لبه ی خارجی پا

  هیزا = زانو

  هیتسوییی = زانو

  تیسوکو = لبه ی داخلی پا

  ماواشی = دورانی

  مائه گری = لگد به جلو

  مائه گری که آگه = لگد مفصلی به جلو

  مائه گری که کومی = لگد فشاری به جلو

  هیتسوئی گری = ضربه با زانو

  کین گری = لگد به بیضه

  ماواشی گری = ضربه دورانی پا

  یوکوگری = لگد به پهلو

  یوکوگری که آگه = لگد مفصلی به پهلو

  یوکوگری که کومی = لگد فشاری به پهلو

  اوشیرو گری = ضربه پا به پشت

  اوشیرو گری که آگه=ضربه مفصلی پا به پشت

  اوشیرو گری که کومی = ضربه فشاری پا به پشت

  اورا ماواشی گری = ضربه دورانی با پاشنه پا

  اورا ماواشی گری که آگه = ضربه دورانی مفصلی با پا

  اورا ماواشی گری که کومی = ضربه دورانی فشاری با پا

  میکازوکی گری   = لگد هلالی

  نیدان گری = ضربه با هر دو پا در حال جهش

  یوکو توبی گری = ضربه باپا به پهلو در حال جهش

  مائه توبی گری =   ضربه با پا به جلودر حال جهش

  اوشیرو توبی گری = ضربه با پا به پشت در حال جهش

  ماواشی توبی گری = ضربه دورانی پا در حال جهش

  اوراماواشی گری = لگد چرخشی به پشت

  مائه هیتسوئی گری = ضربه زانو به جلو

  میکا زوکی سوتوگری = لگد هلالی شکل خارج به داخل

  آشی بارای = درو کردن پا

  سوتو آشی بارای = دروکردن پا از خارج

  اوچی آشی بارای = درو کردن پا از داخل

  اوشیرو آشی بارای = دروکردن پا از پشت

  کاکه داچی = ایستادن قلاب مانند

  یوی = آماده

  شی ذن تای = وضعیت عادی

  گامائه = وضعیت یا گارد

  کوشی = کمر

  تاندن = ناحیه ی زیر ناف

  ذان شین = روح دادن به کاتا

  درجات در کاراته

  کیو 10 = کمربند سفید

  کیو 9 = کمربند سفید (خط زرد یا سیاه)

  کیو 8 = کمربندزرد

  کیو 7 = کمربند نارنجی

  کیو 6 = کمربند سبز

  کیو5 = کمربند آبی

  کیو 4 = کمربند بنفش

  کیو 3 = کمربند قهوه ای

  کیو 2 = کمربند قهوه ای

  کیو 1 کمربند قهوه ای

  درجات مشکی

  کمربند سیاه دان 1

  کمربند سیاه دان2

  کمربند سیاه دان3

  کمربند سیاه دان4

  کمربند سیاه دان5

  کمربند سیاه دان6

  کمربند سیاه دان7

  کمربند سیاه دان8

  کمربند سیاه دان9

  کمربند سیاه دان10

  شمارش در کاراته

  ایچ = 1

  نی = 2

  سان = 3

  شی = 4

  گو = 5

  روکو = 6

  شیچی = 7

  هاچی = 8

  کو =9

  جو =10

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *